Súkromná základná škola Felix prijíma nových žiakov do 3. – 5. ročníka

Od septembra 2021 pôsobí v Žiline nová súkromná základná škola, pobočka celoslovenskej siete inovatívnych škôl Felix. Ponúka modernú cestu výchovy a vzdelávania dobrých, múdrych, aktívnych a šťastných detí.

Koncept vzdelávania, ktorý rozvíja to podstatné – vnútornú motiváciu

Výučba v žilinskom Felixe prebieha inak ako sme zvyknutí. Konštruktivisticky. Deti sú na vyučovaní veľmi aktívne. Bádateľským spôsobom samé prichádzajú na nové poznatky a objavujú medzi nimi súvislosti: „Sú prirodzene zvedavé. Nechávame ich, aby skúmali, vymýšľali, mýlili sa, hľadali a tešili sa z toho. Našou prioritou je rozvíjať ich vnútornú motiváciu a túžbu po poznatkoch,“ vysvetľuje riaditeľka žilinského Felixa, PhDr. Jana Buteková.

Kritické myslenie, iné písmo, matematika Hejného metódou

Felix v priereze celého vzdelávacieho procesu kladie dôraz na rozvoj kritického myslenia. Žiaci sa učia argumentovať, obhajovať si svoj názor aj vedomosti, orientovať sa v spleti informácií, spoznávať dôveryhodné zdroje informácií a overovať si fakty. Vzdelávanie stavia aj na ďalších moderných metódach: deti sa učia písať písmom Comenia Script, matematika je vyučovaná Hejného metódou. Dôraz je kladený aj na rozvoj informačných zručností – Informatika s Emilom, Robotika s Emou. Pedagógovia tiež majú v hľadáčiku osobnostný rast žiakov a rozvoj empatie: „Deti učíme vyjadrovať svoj názor a vypočuť si názor iných. Vedieme ich k tomu, aby vedeli argumentovať, viesť dialóg a chápať druhých.“

Novinky: native speaker a ExpEdícia

Veľkú pozornosť venuje škola Felix cudzím jazykom. Od septembra 2022 obohatí učiteľský tím native speaker z Veľkej Británie, ktorý okrem doobednej výučby angličtiny vo všetkých ročníkoch povedie poobedné konverzácie v pohodovej atmosfére, kde sa rozrozpráva skutočne každý.

Na druhom stupni sa tiež môžu žiaci tešiť na projekt ExpEdícia určený na rozvoj komplexnej prírodovednej gramotnosti, v ktorom žiaci rozvíjajú schopnosti pozorovať javy, formulovať výskumné otázky, tvoriť predpoklady, realizovať experimenty, zaznamenávať a analyzovať dáta, tvoriť z nich závery a tie aplikovať v iných situáciách.

Benefitom je aj maximálny počet 18 žiakov v triede. Aj keď sú nižšie ročníky už naplnené, aktuálne ponúka škola Felix niekoľko voľných miest v 3. – 5. ročníku. V prípade záujmu o prestup stačí vyplniť nezáväznú prihlášku na webe školy.

Škola očami rodičov – radostné deti a kvalitní učitelia

Ako to však vidia rodičia, ktorých deti prestúpili do Felixa z iných škôl? Zmeny vidia vo viacerých oblastiach, od štýlu práce s deťmi až po charakter učiteľského tímu:

„V predchádzajúcej škole sme sa nestretli s tým, že by niekto kládol dôraz na osobnostný rozvoj. Vo Felixovi vnímam, že učitelia venujú pozornosť tomu, ako sa môj syn prejavuje a v čom potrebuje podporiť. To považujem za veľké plus.“

„Na Felixe si cením to, že vzdelávanie nie je postavené na memorovaní faktov, ale na tom, aby sa moje dieťa naučilo žiť dobrý život a stalo sa dobrým človekom.“

„Naša dcéra prestúpila do Felixa zo štátnej základnej školy. Ten rozdiel sa nedá ani opísať. Stalo sa z nej opäť veselé a živé dieťa, ktoré sa zaujíma o nové poznatky, a predovšetkým rado chodí do školy. A nielen kvôli spolužiakom. Kvôli učiteľom. Majú naozaj starostlivý prístup, vidieť, že každému jednému z nich na procese výučby záleží. Stále prinášajú nové nápady, zbližujú dokonca aj rodičov detí medzi sebou.“

„Veľmi sa mi páči priateľská atmosféra a komunitný duch školy. Majú úžasných učiteľov, ktorým dôverujem. Je na nich vidno, že svoju prácu majú radi a v centre ich pozornosti je rozvoj dieťaťa.“

Nové miesto a plány do budúcnosti

Vzhľadom na dopravnú situáciu v regióne je jednou z kľúčových otázok pre rodičov miesto, kam budú ich deti chodiť do školy. Do Felixa dochádzajú totiž každý deň okrem Žilinčanov aj rodičia s deťmi z Rajeckej doliny alebo Kysúc.

„Od septembra 2022 bude škola Felix sídliť v školskej budove na Jarnej 20 v Žiline,“ uvádza Mgr. Jakub Kaprál z OZ FELIX Žilina. „Škola sa tak na jednej strane bude stále nachádzať v centre mesta v dosahu hromadnej dopravy, ale vďaka blízkosti hlavného ťahu bude mať dobré napojenie aj na vzdialenejšie obce.“

Žilinský Felix vznikol len nedávno, vízia jej zakladateľov však naznačuje, akým smerom sa bude škola uberať v budúcnosti. Podľa slov jej zriaďovateľa nemá Felix ambíciu stať sa izolovaným ostrovom. Práve naopak, chce systematicky prispievať ku skvalitneniu školstva na Slovensku:

„Naším cieľom je priťahovať, sieťovať a vychovávať talentovaných pedagógov. Chceme v Žiline vybudovať centrum moderného vzdelávania, ktoré bude svoj know-how zdieľať s ostatnými školami a vytvárať tak priestor pre vzájomné obohacovanie sa.“

Takto sa založenie novej základnej školy stáva výhrou pre všetkých zúčastnených – ako pre rodiny s deťmi, ktoré si môžu vybrať z čoraz širšej palety alternatív, tak aj pre ostatné školy, ktoré v prípade záujmu o spoluprácu nájdu vo Felixovi vždy otvorené dvere.

Zdroj: felixzilina.sk