Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Profigrafik.sk s. r. o., Gabajova 2613/18, 010 01 Žilina
IČO 53080688 / DIČ 2121254025 z­apísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 74782/L ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za účelom informovania verejnosti pomocou masovokomunikačných prostriedkov a na základe zákona, t.j. podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006), čo je ekvivalentné ustanovenie k § 13 ods. 1 písm. c) Zákon č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), kde právnym základom je podľa metodiky Úradu na ochranu osobných údajov SR ustanovenie § 78 ods. 2 Zákona.

Príjemcami osobných údajov je verejnosť. Osobné údaje neprenášame do inej krajiny s cieľom ich spracovania, ale je možné, že budú v týchto krajinách dostupné, vzhľadom na povahu internetu.

Osobné údaje spoločnosť Profigrafik.sk s. r. o. uchováva tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov a účelu, na ktorý boli získané, v rámci ktorého by spoločnosť Profigrafik.sk s. r. o. mala byť schopná sa brániť proti právnym nárokom, a to najmä z dôvodu, že tieto informácie majú archívnu hodnotu.

Osobné údaje nepoužívame pri automatizovanom rozhodovaní.

Zdrojom informácií sú tlačové agentúry (SITA, TASR, ČTK, Reuters) a iné možné zdroje.

Dotknutá osoba, t.j. osoba ktorej osobné údaje spoločnosť Profigrafik.sk s. r. o. spracováva, má právo:

  • získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;
  • na opravu a na doplnenie neúplných osobných údajov;
  • na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, alebo už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
  • na obmedzenie spracúvanie osobných údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade potreby môžete kontaktovať spoločnosť Profigrafik.sk s. r. o. ohľadom ochrany osobných údajov elektronickou poštou na adrese peter@profigrafik.sk, alebo zaslaním listu na vyššie uvedenú adresu sídla spoločnosti.